De tocht fan 2013


De tocht fan 2013 hat al west. De start wie op 07-06-2013 om 06:00 oere yn Snits. Der diene 5 boaten oan mei. Gjin inkelde boat hat de folsleine tocht útsyld.

De útslagen
Ferhalen oer de tocht fan 2013.


Stichting Ramon scoort tegen kanker Steun KiKa in de strijd tegen kinderkanker Aldhaven 4 Foppe Warkumer ierdewurk Recreatieschap Marrekrite Repko Snits foar al jo sportprizen